REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych, zwany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki świadczenia przez Studio Nexim Usług Hostingowych
2. Studio Nexim świadczy Usługi Hostingowe na rzecz Usługobiorców na podstawie Regulaminu oraz Umowy i zdefiniowanych przy podpisaniu Umowy.

§ 2
Definicje pojęć

Usługi - usługi pod nazwą Hostingu polegające na odpłatnym udostępnianiu powierzchni dyskowych serwerów wraz ze stworzeniem możliwości utrzymywania na nich poczty elektronicznej Usługobiorcy lub serwisów internetowych, na które mogą składać sie strony internetowe, konta FTP lub bazy danych.
Usługobiorca – podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług ze Studiem Nexim.
Usługodawca – Studio Nexim,
Usługi Hostingowe świadczone przez „Studio Nexim ” objęte są rocznym okresem rozliczeniowym.

§ 3
Umowa o świadczenie usług

1. Przez zawarcie Umowy, Studio Nexim zobowiązuje się do świadczenia określonych w Umowie usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach przewidzianych Umową, Regulaminem zaś Usługobiorca zobowiązuje sie do terminowego regulowania opłat za te usługi oraz przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
2. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.

§ 4
Opłaty

1. Na opłaty będące wynagrodzeniem za wykonywanie Usługi składają się opłaty wynikające z Umowy.
2. Opłaty za roczny okres rozliczeniowy płatne są z góry.
3. Opłaty płatne są na podstawie faktury proforma wystawionej przez Usługodawcę.
4. Po opłaceniu przesłanej drogą elektroniczną Faktury proforma, wystawiana jest Faktura VAT i przesyłana tradycyjną pocztą.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty pełnej należności za zakupione Usługi w terminie do 14 dni od daty otrzymania Faktury proforma i na rachunek wskazany w tej Fakturze.
6. Jeżeli opóźnienie w płatności opłaty za kolejny okres rozliczeniowy przekroczy 14 dni, Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia wykonywania Usług oraz naliczenia dodatkowej opłaty operacyjnej w wysokości 10% wartości Usługi.
7. Jeżeli opóźnienie w płatności opłaty za kolejny okres rozliczeniowy przekroczy 21 dni, następuje automatyczne rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorca z winy Usługobiorcy, co jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usług i usunięciem danych Usługobiorcy z urządzeń Studia Nexim.

§ 5
Rozwi
ązanie lub wygaśnięcie Umowy

1. Umowa wygasa automatycznie w przypadku:
a. likwidacji, śmierci albo ogłoszenia upadłości strony;
b. cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do świadczenia Usług przez „Studio Nexim”, spowodowanych decyzją administracyjną lub zmianą prawa;
c. niezawinionej przez „Studio Nexim zmiany warunków świadczenia Usług, które uniemożliwiają w sposób trwały świadczenie Usług ze względów technicznych.

2. Strony mogą wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, jednakże nie później niż na 90 dni przed końcem danego okresu rozliczeniowego, ze skutkiem prawnym w postaci rozwiązania Umowy na koniec danego okresu rozliczeniowego (opłaconego) lub który powinien być opłacony przez Usługobiorcę. Wypowiedzenia Umowy można dokonać jedynie w formie pisemnej.
3. Studio Nexim lub Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Regulaminu lub Umowy i nie zaprzestania tego naruszenia w terminie 7 dni od dnia wezwania;

§ 6
Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi będące następstwem winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.
2. Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorcę  w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usług, zwłaszcza na skutek takich okoliczności jak:

a) przyczyny o charakterze siły wyższej
b) awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych
c) okoliczności powstałe z winy Usługobiorcy np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy
d) okoliczności powstałe w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu lub przepisów prawa
e) działania osób trzecich
f) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych przy wypełnianiu Umowy
g) inne przyczyny, na które Usługodawca nie miał wpływu

3. Usługodawca nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez Usługobiorców nawet, jeżeli Usługodawca został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Usługobiorcę treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Usługobiorcy w żadnym zakresie.
5. Na Usługodawcy nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek naruszeń prawa, których dopuści sie Usługobiorca w trakcie korzystania z Usługi.

§ 7
Odpowiedzialność Usługobiorcy

1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy na wypadek wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu korzystania przez Usługobiorcę lub osoby przez niego upoważnione z Usług  „Studia Nexim”.
2. Usługobiorca zobowiązany jest nie przekazywać i nie przechowywać w przestrzeni dyskowej urządzeń „Studia Nexim” treści naruszających obowiązujące przepisy prawa.
3. Na swoim serwerze Studio Nexim zabrania pod rygorem zablokowania konta przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, oraz politycznym.
4. Usługobiorcy zabrania się również przechowywania materiałów pornograficznych, w szczególności z udziałem dzieci i zwierząt, a także z użyciem przemocy.

§ 8
Prywatność

  1. Studio Nexim zapewnia prywatność poczty elektronicznej Usługobiorcy, nie kontroluje informacji przesyłanych przez serwery pocztowe Studia Nexim.
  2. W szczególnych przypadkach, Studio Nexim zastrzega sobie prawo do udostępnienia poczty elektronicznej Usługobiorcy organom państwowym do tego uprawnionym.
  3. Studio Nexim nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.
  4. Usługobiorca  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Studio Nexim  w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Usługobiorcy.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Zmiany umowy oraz wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, o których mowa w Umowie lub Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Więcej w tej kategorii: « Hosting Data Center »