Artykuły filtrowane wg daty: kwiecień 2016

Fotografia

Fotografia jest sztuką, która w niczym nie ustępuje malarstwu czy innej twórczości artystycznej. Daje nieskończone możliwości pokazania przedstawianego obiektu w ogromnej palecie barw i efektów. Poprzez obrazy przekazujemy informacje, które często mogą zastąpić niepotrzebny tekst i działają na zmysły. Utrwalamy to, co jest ulotne. Co poddaje się próbie czasu. Przy projektowaniu serwisów internetowych często wykorzystujemy wykonane przez nas fotografie, aby podkreślić wyjątkowość przedstawianej oferty.
Czytaj dalej...

Reklamy Twojej firmy

Daj się zauważyć! Zamów reklamy Google AdWords lub Facebook.
Może wolisz kampanię reklamową w radiu lub telewizji?

Jesteś we właściwym miejscu!

W wyszukiwarkach reklamy są wyświetlane obok wyników wyszukiwania wybranych słów kluczowych, użytkownikom wyszukującym je w Google lub w określonych profilach osób przeglądających Facebook. Oznacza to, że reklama trafia do osób już nią zainteresowanych.
Przyciągasz uwagę klientów. Klikając w reklamę, użytkownicy mogą dokonać zakupu lub uzyskać więcej informacji o Twojej firmie.
Wpływa to również na wyższą pozycję Twojej witryny w ogólnych wynikach wyszukiwania.
Aby zamówić reklamę w Google lub Facebook nie musisz posiadać wysokiego budżetu. Skontaktuj się z nami, a przekażemy Ci szczegóły dotyczące reklamy Twojej firmy w jednej z najpopularniejszych wyszukiwarek.
Stworzymy również firmową stronę w profilu Facebook co pozwoli Ci docierać do szerszego grona swoich potencjalnych klientów.

Tel. +48 17 250 08 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Czytaj dalej...

Data Center

99,9% dostępności.
Według statystyk średnia dostępność serwerów w centrum danych stoi na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli celem Twoim lub Twojej firmy są profesjonalne usługi o wysokiej dostępności, jest to jeden z najważniejszych czynników, jaki powinien być wzięty pod uwagę.
 
Łącza o wysokiej przepustowości. 
Dysponujemy niezależnymi łączami internetowymi czołowych polskich operatorów (NASK, LEVEL3, PLIX) o przepustowości 1,5 Gbit/s. Routery BGP zapewniają pełną redundancję łączy i minimalizują wpływ awarii u pojedynczych operatorów na działanie usług.

Całodobowa opieka techniczna.
Niezależnie od dnia tygodnia czy godziny, przy serwerowni zawsze pracują technicy, którzy są w stanie zająć się każdym problemem. Awaria usług w samym środku nocy nie powoduje konieczności czekania na reakcję do godzin porannych. Działamy natychmiast.

Całodobowy monitoring dostępności.
Wszystkie usługi objęte są stałym monitoringiem, który bardzo szybko wychwytuje wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług, łączy czy całych serwerów. Dzięki temu możemy zająć się ewentualnymi problemami zanim jeszcze odczują je użytkownicy.

Zabezpieczenia energetyczne.
Ewentualne przerwy w dopływie energii elektrycznej oraz chwilowe zmiany napięcia nie mają wpływu na działanie serwerów i usług. Urządzenia UPS zabezpieczają wszystkie urządzenia w centrum danych przed możliwymi usterkami w dostawie prądu.

Agregat prądotwórczy.
Serwerownia posiada zabezpieczenie także przed wielogodzinnym odcięciem dopływu energii. Nowoczesny agregat zapewnia nieprzerwane zasilanie wszystkim urządzeniom – a zatem i bezpieczeństwo związane z nienarażaniem serwerów na gwałtowne przerwanie pracy.

Systemy klimatyzacyjne.
Zapewnienie odpowiedniej klimatyzacji pomieszczeń jest kluczowe dla poprawności działania urządzeń technicznych i bezpieczeństwa danych. Urządzenia pracujące w serwerowni generują ogromne ilości ciepła, temperatura utrzymywana jest jednak na optymalnym poziomie.

Bezpieczeństwo pomieszczeń.
Dostęp do serwerów mają wyłącznie pracownicy zajmujący się infrastrukturą techniczną i posiadający karty dostępowe. Centrum danych objęte jest także systemem monitoringu, a nad jego bezpieczeństwem całodobowo czuwa profesjonalna agencja ochrony. Aby zamówić odpowiedni do Twoich potrzeb plan hostingowy skontaktuj się z nami.
Czytaj dalej...

O nas

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, począwszy od zarejestrowania domeny, uzgodnienia parametrów konta na serwerze, aż po efekt gotowej strony internetowej.
Serwery Nexim, na których umieszczane są serwisy naszych klientów są monitorowane przez 24 godziny na dobę i znajdują się w polskim data center co powoduje ich szybkość i niezawodność.
Nasze projekty tworzone są przez najlepszych grafików, którzy pracują na najnowocześniejszym sprzęcie firmy Apple wykorzystując oprogramowanie Adobe Fireworks CS5, dedykowane do tworzenia serwisów internetowych.

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z naszymi realizacjami, zapraszamy do portfolio, gdzie prezentowanych jest kilkadziesiąt gotowych i działających serwisów naszych klientów.
Czytaj dalej...

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych, zwany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki świadczenia przez Studio Nexim Usług Hostingowych
2. Studio Nexim świadczy Usługi Hostingowe na rzecz Usługobiorców na podstawie Regulaminu oraz Umowy i zdefiniowanych przy podpisaniu Umowy.

§ 2
Definicje pojęć

Usługi - usługi pod nazwą Hostingu polegające na odpłatnym udostępnianiu powierzchni dyskowych serwerów wraz ze stworzeniem możliwości utrzymywania na nich poczty elektronicznej Usługobiorcy lub serwisów internetowych, na które mogą składać sie strony internetowe, konta FTP lub bazy danych.
Usługobiorca – podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług ze Studiem Nexim.
Usługodawca – Studio Nexim,
Usługi Hostingowe świadczone przez „Studio Nexim ” objęte są rocznym okresem rozliczeniowym.

§ 3
Umowa o świadczenie usług

1. Przez zawarcie Umowy, Studio Nexim zobowiązuje się do świadczenia określonych w Umowie usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach przewidzianych Umową, Regulaminem zaś Usługobiorca zobowiązuje sie do terminowego regulowania opłat za te usługi oraz przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
2. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.

§ 4
Opłaty

1. Na opłaty będące wynagrodzeniem za wykonywanie Usługi składają się opłaty wynikające z Umowy.
2. Opłaty za roczny okres rozliczeniowy płatne są z góry.
3. Opłaty płatne są na podstawie faktury proforma wystawionej przez Usługodawcę.
4. Po opłaceniu przesłanej drogą elektroniczną Faktury proforma, wystawiana jest Faktura VAT i przesyłana tradycyjną pocztą.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty pełnej należności za zakupione Usługi w terminie do 14 dni od daty otrzymania Faktury proforma i na rachunek wskazany w tej Fakturze.
6. Jeżeli opóźnienie w płatności opłaty za kolejny okres rozliczeniowy przekroczy 14 dni, Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia wykonywania Usług oraz naliczenia dodatkowej opłaty operacyjnej w wysokości 10% wartości Usługi.
7. Jeżeli opóźnienie w płatności opłaty za kolejny okres rozliczeniowy przekroczy 21 dni, następuje automatyczne rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorca z winy Usługobiorcy, co jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usług i usunięciem danych Usługobiorcy z urządzeń Studia Nexim.

§ 5
Rozwi
ązanie lub wygaśnięcie Umowy

1. Umowa wygasa automatycznie w przypadku:
a. likwidacji, śmierci albo ogłoszenia upadłości strony;
b. cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do świadczenia Usług przez „Studio Nexim”, spowodowanych decyzją administracyjną lub zmianą prawa;
c. niezawinionej przez „Studio Nexim zmiany warunków świadczenia Usług, które uniemożliwiają w sposób trwały świadczenie Usług ze względów technicznych.

2. Strony mogą wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, jednakże nie później niż na 90 dni przed końcem danego okresu rozliczeniowego, ze skutkiem prawnym w postaci rozwiązania Umowy na koniec danego okresu rozliczeniowego (opłaconego) lub który powinien być opłacony przez Usługobiorcę. Wypowiedzenia Umowy można dokonać jedynie w formie pisemnej.
3. Studio Nexim lub Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Regulaminu lub Umowy i nie zaprzestania tego naruszenia w terminie 7 dni od dnia wezwania;

§ 6
Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi będące następstwem winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.
2. Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorcę  w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usług, zwłaszcza na skutek takich okoliczności jak:

a) przyczyny o charakterze siły wyższej
b) awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych
c) okoliczności powstałe z winy Usługobiorcy np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy
d) okoliczności powstałe w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu lub przepisów prawa
e) działania osób trzecich
f) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych przy wypełnianiu Umowy
g) inne przyczyny, na które Usługodawca nie miał wpływu

3. Usługodawca nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez Usługobiorców nawet, jeżeli Usługodawca został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Usługobiorcę treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Usługobiorcy w żadnym zakresie.
5. Na Usługodawcy nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek naruszeń prawa, których dopuści sie Usługobiorca w trakcie korzystania z Usługi.

§ 7
Odpowiedzialność Usługobiorcy

1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy na wypadek wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu korzystania przez Usługobiorcę lub osoby przez niego upoważnione z Usług  „Studia Nexim”.
2. Usługobiorca zobowiązany jest nie przekazywać i nie przechowywać w przestrzeni dyskowej urządzeń „Studia Nexim” treści naruszających obowiązujące przepisy prawa.
3. Na swoim serwerze Studio Nexim zabrania pod rygorem zablokowania konta przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, oraz politycznym.
4. Usługobiorcy zabrania się również przechowywania materiałów pornograficznych, w szczególności z udziałem dzieci i zwierząt, a także z użyciem przemocy.

§ 8
Prywatność

 1. Studio Nexim zapewnia prywatność poczty elektronicznej Usługobiorcy, nie kontroluje informacji przesyłanych przez serwery pocztowe Studia Nexim.
 2. W szczególnych przypadkach, Studio Nexim zastrzega sobie prawo do udostępnienia poczty elektronicznej Usługobiorcy organom państwowym do tego uprawnionym.
 3. Studio Nexim nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.
 4. Usługobiorca  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Studio Nexim  w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Usługobiorcy.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Zmiany umowy oraz wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, o których mowa w Umowie lub Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Czytaj dalej...

Hosting

Nexim 10 GB
9 zł/ miesięcznie
Ilość domen: 10
Transfer: Bez limitu
Bazy MySql: 10
Konta e-mail: 10
Konta FTP: 10
Codzienny backup
Zamów
Nexim 20 GB
13 zł/ miesięcznie
Ilość domen: 20
Transfer: Bez limitu
Bazy MySql: 20
Konta e-mail: 50
Konta FTP: 20
Codzienny backup
Zamów
Nexim 30 GB
17 zł/ miesięcznie
Ilość domen: 30
Transfer: Bez limitu
Bazy MySql: 30
Konta e-mail: 100
Konta FTP: 30
Codzienny backup
Zamów
Nexim 50 GB
25 zł/ miesięcznie
Ilość domen: 40
Transfer: Bez limitu
Bazy MySql: 40
Konta e-mail: 100
Konta FTP: 40
Codzienny backup
Zamów
Nexim 100 GB
45 zł/ miesięcznie
Ilość domen: 50
Transfer: Bez limitu
Bazy MySql: 50
Konta e-mail: 200
Konta FTP: 50
Codzienny backup
Zamów
* Przy zamówieniu pakietów Nexim 10, 20 i 30 GB - pobierana jest opłata za 12 miesięcy. Przy zamówieniu pakietów Nexim 50 i 100 GB - pobierana jest opłata za 6 lub 12 miesięcy. Do wszystkich cen doliczany jest podatek VAT.

Oferujemy również serwery dedykowane, które dostosowujemy do wymagań klienta.

Nasze serwery oprócz nieograniczonych możliwości to także wiele korzyści dla Państwa:
 • Więcej przestrzeni do zagospodarowania.
 • Brak limitu transferu dla każdego konta.
 • Niezależne łącza internetowe czołowych polskich operatorów (NASK, TINET, PLIX, KIX) o przepustowości 2,5 Gbit/s.
 • 24 godzinny monitoring dla bezpieczeństwa danych
 • Nowy, bezpłatny panel administracyjny ISP Config w języku polskim dla każdego klienta.
 • System pomocy technicznej poprzez panel administracyjny Ticket Support
 • iPost - nowoczesna poczta biznesowa z dostępem przez przeglądarkę internetową.
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS